Köpvillkor

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) inklusive moms är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

Produkter

Alla produkter som säljs i butiken kan användas i Sverige och ska följa svensk lagstiftning. Priser anges inklusive moms.

Observera att vissa små skillnader kan finnas mellan produkten på bilden och produkten som säljs, då smyckena inte masstillverkas i en fabrik och därför inte blir exakt likadana. Varje smycke är någorlunda unikt och har bearbetas, för hand, av en mänsklig hand.

Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Silverhyllan.se).

Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, http://www.kov.se/.

Beställning

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Silverhyllan.se lider ekonomisk skada, polisanmäls. Säljföretaget friskriver sig för tryckfel, fel i information, felaktiga priser samt fel i specifikation, på samtliga i silverhyllan.se sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Mobil betalning med Swish betalapp.

Vid betalning med Swish utgår ingen extra avgift. Villkoren börjar gälla så snart transaktionen har godkänts. Företagets Swish-nummer som betalning ska ske till visas efter lagd beställning.

Silverhyllan.se reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Säljföretaget att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.


Kortbetalning och Direktbetalning till bank med Payson

Med kortbetalning och direktbetalning utgår ingen extra avgift. Vid försäljning via konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts.

Betalning sker enkelt och säkert med Payson. Även om du inte har ett Paysonkonto sedan tidigare kan du snabbt göra transaktionen via Payson. Payson samarbetar med VISA, MasterCard samt alla svenska banker som erbjuder direktbetalningar, Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea.

Payson håller höga säkerhetskrav och är PCI-certifierade av Trustwave som är en internationell organisation för säker e-handel. All trafik krypteras genom SSL 128 bitar och alla kortöverföringar bygger på bankernas så kallade 3D-secure teknik.

Silverhyllan.se reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Säljföretaget att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Fakturaorder

När du lagt din order kan en kreditkontroll göras, sedan läggs den i kö för packning. Detta sker normalt inom 1-2 arbetsdagar. När vi sedan skickar din order bifogar vi en faktura. Villkoren för fakturan är:

Betalningsvillkor 10 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med 60 SEK samt dröjsmålsränta med 8 % + referensräntan.

Du kan endast ha en obetalda faktura åt gången, så om du lägger en fakturaorder när du redan har en obetald faktura, kommer din andra order inte att skickas förrens den första fakturan är betald.

Silverhyllan.se reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Säljföretaget att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Fraktpriser

För närvarande är frakten alltid 29:- inom Sverige, oavsett antal artiklar och skickas med Posten

Leverans och avbeställning

Det är vårat mål att beställningar kommer att behandlas samma dag, för leverans inom 2-3 arbetsdagar. Beställningar mottagna på fredagar, lördagar och söndagar kommer att behandlas påföljande måndag.

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med silverhyllan.se köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Säljföretaget antigen per e-post eller fax.

Ägandesrättförbehåll

Alla varor förblir Silverhyllan.se egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel

Silverhyllan.se ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Silverhyllan.se bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Kundens rättigheter vid försening

I de fall Silverhyllan.se ej kan leverera vara inom angiven leveranstid har kunden rätt att häva sin beställning.

Reklamationsvillkor och ångerrätt

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Silverhyllan.se via e-post info@silverhyllan.se eller via http://www.silverhyllan.se/ och uppge order-id samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer), som sedan är giltigt i 14 dagar.

Vid samtliga fall då en vara returneras till Silverhyllan.se skall kunden först ha erhållit ett RN. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN. Kunden bör skriva erhållet RN på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas. Defekta produkter som returernas till Silverhyllan.se bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Hos Silverhyllan.se har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. Silverhyllan.se förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Silverhyllan.se står alltid för returfrakt när det gäller skadat eller felaktigt gods.

Ångerrätt

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Varan och dess originalförpackning ska helst återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Du har rätt att öppna förpackningen och kontrollera att varan fungerar förutsatt att varans art förutsätter detta. Varan får dock ej vara använd utöver detta. Har varan använts mer och/eller har skadats, så kan ett avdrag på upp till 50% göras.

Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Silverhyllan inom 14 dagar, förslagsvis via e-post på info@silverhyllan.se för erhållande av ett RN. Returfrakten bekostas av konsumenten. För att åberopa sin ångerrätt ska kunden kontakta Silverhyllan.se för att erhålla ett RN och returadress inom 14 dagar.

Varor som faller under kategorin livsmedel är undantagna ångerrätten.

Om en vara är transportskadad skall Silverhyllan.se kontaktas inom 14 dagar för information om ersättning.

Återbetalning av ordersumma

Vid ångerrätt eller reklamation där kund ej begär ny vara ska Silverhyllan.se återbetala ordersumman eller makulera fakturan inom 14 dagar från det datum som den returnerade varan mottagits.

Garanti

Alla garantier på produkter lämnas av våra leverantörer och tillverkare. Självklart följer vi konsumentköplagen och reklamationer inom 6 månader från inköpsdatum behandlas enligt denna. I vissa fall lämnar tillverkarna utökad garanti men detta varierar mellan de olika produkterna och anges på produktnivå. Har du problem med din vara kan du kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig trots att det gått mer än 6 månader från inköpsdatum. Alla eventuella garantier gäller i Sverige.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Silverhyllan.se, debiteras en avgift om 250:- + moms för att täcka Silverhyllan.se kostnader för transport och administration.

Transportskadat gods

Om en vara från Silverhyllan.se skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis, Posten 020-23 22 21) dock senast inom 7 dagar.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Silverhyllan.se kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Silverhyllan.se befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Hantering av personuppgifter

Silverhyllan.se sprider aldrig dina personuppgifter till tredje part, men kan använda dem för att skicka reklam angående vår egen butik eller någon av de butiker som ingår i vårt företag. Du som kund har dock alltid rätt att avböja dig sådana utskick och borttagning ur vår databas om du så önskar.

Silverhyllan.se använder cookies. En cookie är en liten textfil som placeras på din datoroch denna används för att du ska uppleva sidan på bästa sätt.

Tvist

Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Övrigt

Silverhyllan.se förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Silverhyllan.se rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Silverhyllan.se skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt